2012 yılında Yonsei Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, kırmızı ginseng tüketiminin menopoz semptomları ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya 45-60 yaş arasındaki 72 kadın katılmıştır. Katılımcılar, deney ve kontrol olarak 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubuna günde 60 mg ginsenosit içeriğine sahip 3 g kırmızı ginseng verilmiş, kontrol grubu ise hiç ginseng almamıştır. Çalışmanın sonucunda, deney grubunun menapoz semptomlarında azalma gözlenirken, LDL (kötü huylu) kolesterolde de önemli derecede düşme olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar, menopoz semptomlarını hafifletmek ve postmenopozal kadınlarda kardiyovasküler hastalık belirtileri üzerinde olumlu etkiler sağlamak için düzenli olarak kırmızı ginseng tüketimini önermişlerdir.

Kaynak: Kim, Sun Young, et al. “Effects of red ginseng supplementation on menopausal symptoms and cardiovascular risk factors in postmenopausal women: a double-blind randomized controlled trial.” Menopause 19.4 (2012): 461-466.