Arı Sütü ve Polenin Depresyon Üzerine Etkisi

Duygu durum bozukluğu olarak adlandırılan depresyon, haftalardan aylara kadar uzayabilen, kişinin, her zamanki işlevselliğinin belirgin derecede değiştiği, dönemsel ya da döngüsel biçimde yinelemeye eğilimi olan sendromlardır.
Majör depresif bozukluk ise (MDB), dünya çapında yaygın olarak görülen bir psikolojik bozukluktur.
Bununla birlikte bu hastaların üçte biri, beyindeki monoamin içeriğini düzenleyen mevcut anti-depresan ilaca dirençlidir.
Bu nedenle, başka bir ilaç hedefine şiddetle ihtiyaç vardır.
Pek çok kanıt, mitokondriyal aktiviteyi düzenlemede anahtar faktör olan sirtuin1’in majör depresif bozukluk ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.Yapılan bilimsel çalışmalarda arı sütü ve polenin depresyon üzerine olumlu etkileri görülmüştür.

2021 yılında Moleküler Farmakoloji Dergisi’nde yayınlanan bilimsel çalışmada, ratlarda arı sütü kullanımının anti-depresan etkisi değerlendirilmiştir.Çalışmaya katılan ratlar 12 gün boyunca arı sütü almıştır.İlaç tedavisi alan kontrol grubuna kıyasla, arı sütü alan ratlarda sirtuin1 proteini ekspresyonunda artış olduğu ve anti-depresif etki sağladığı görülmüştür.

2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan diğer bir bilimsel çalışmada ise, Anadolu poleninin depresyon ve anksiyete üzerine etkisi değerlendirilmiştir.Çalışma 3 gruba ayrılan 24 rat ile yürütülmüştür. Birinci grup kontrol grubudur.
İkinci grup stres altındaki ratlardan oluşmaktadır.Üçüncü grup ise 200 mg/kg/gün Anadolu propolisi alan stres altındaki ratlardır. Çalışma 10 gün sürmüş olup grupların beyinlerindeki biyokimyasal değişiklikler ve davranışsal değişiklikleri incelenmiştir.
Davranışsal test sonuçlarında Anadolu poleni alan grupta anksiyete seviyelerinin anlamlı olarak azalma sağladığı görülmüştür.
Anadolu poleninin aynı zamanda beyin dokusunda oksidatif stresi azaltarak nöroinflamasyonu baskıladığı belirtilmiştir.
Araştırmacılar, Anadolu poleninin bilişsel sağlık üzerine olumlu etkilere sahip doğal bir gıda olduğunu bildirmişlerdir.

Depresyon, anksiyete gibi hastalıklarda düzenli olarak arı sütü ve polen tüketimi depresyon kaynaklı görülen semptomları azaltmaktadır.
Depresyon tanısı almış kişilerin günde en az 2 tatlı kaşığı Anadolu poleni ve 1 çay kaşığı taze arı sütü veya 1 tatlı kaşığı arı sütü ham bal karışım ürünlerinden tüketmeleri önerilmektedir.

Kaynaklar:

1. Nguyen, T. T., Kambe, Y., & Miyata, A. (2021). Chronic Royal Jelly Administration Induced Antidepressant-Like Effects Through Increased Sirtuin1 and Oxidative Phosphorylation Protein Expression in the Amygdala of Mice. Current Molecular Pharmacology, 14(2), 115-122.
2. Saral, Ö., Şahin, H., Saral, S., Alkanat, M., Akyıldız, K., Topçu, A., & Yılmaz, A. (2021). Bee pollen increases hippocampal brain-derived neurotrophic factor and suppresses neuroinflammation in adult rats with chronic immobilization stress. Neuroscience Letters, 136342.